Convocatòria Assemblea General d’iesMed, SCEL

Benvolguts socis i sòcies:

D’acord amb allò previst a la Llei de Cooperatives i a l’article 28 dels nostres Estatuts, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper divendres dia 23 d’octubre del 2020, a les 15:00 hores en primera convocatòria i a les 15:30 hores en segona, i  amb l’ordre del dia que figura més endavant.

Atesa la situació sanitària, d’acord amb allò previst a l’article 29 dels nostres Estatuts i a l’article 3 del Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, l’assemblea general es desenvoluparà mitjançant videoconferència, a través de la plataforma “ZOOM”, ja que la Cooperativa i les persones sòcies disposen dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les garanties. D’acord amb l’esmentat Decret Llei, la reunió s’entendrà que ha tingut lloc al domicili social de la Cooperativa, situat al carrer de Comte Borrell, 228, 3r, 2a, de Barcelona

L’enllaç per a assistir a la reunió és el següent:

https://us02web.zoom.us/j/89542915683

D’acord amb l’article 39 de la Llei de cooperatives, us comuniquem que la totalitat dels documents relatius als punts de l’ordre del dia que se sotmeten a votació són a disposició dels socis, els quals es poden sol·licitar per correu electrònic a la secretaria del Consell Rector: jordi.panal@iesmed.eu

Igualment, d’acord amb l’article 3.6 del citat Decret Llei 19/2020, als efectes de donar compliment a l’article 48.2 de la Llei de cooperatives, us adjuntem a aquesta convocatòria, la ponderació provisional del vots socials que correspon a cadascun dels grups de socis segons al llei i els estatuts de la cooperativa. Aquesta ponderació s’ajustarà en funció de l’assistència efectiva a l’assembla.

La participació mitjançant la plataforma “ZOOM” permetrà l’emissió dels vots assignats a cada sòcia de la mateixa manera que en el desenvolupament presencial de les nostres assemblees.

Cada persona sòcia podrà delegar a una altra sòcia, fins a cinc vots. La delegació de vot haurà de ser remesa per correu electrònic amb antelació d’almenys una hora respecte a la data de celebració a la Presidència de la Cooperativa: roderick.egal@iesmed.eu

El secretari del Consell Rector deixarà constància expressa que ha reconegut la identitat de totes les persones assistents, redactarà l’acta de la sessió i la remetrà de forma immediata, i com a màxim en els tres dies següents a la reunió, a les adreces de correu electrònic de cadascuna de les persones assistents.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

HORA: a les 15:00 hores en primera convocatòria i a les 15:30 hores en segona

ORDRE DEL DIA:

1.-      Benvinguda, obertura de l’assemblea i informacions sobre la marxa de la cooperativa a càrrec del President de l’entitat.

2.-     Nomenament d’Interventors d’Acta.

3.-      Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, consistents en el Compte de Pèrdues i Guanys, el Balanç tancat a 31 de desembre de 2019, la Memòria Econòmica i l’Estat de canvis del Patrimoni Net.

4.-     Proposta sobre l’aplicació dels resultats socials de l’exercici 2019.

5.-      Aprovació, si s’escau, de la gestió del Consell Rector corresponent a l’exercici social tancat a 31 de desembre de 2019.

6.-     Autorització per a l’emissió d’obligacions, títols participatius o altres formes de finançament mitjançant emissions de valors negociables.

7.-     Informació sobre l’alta i baixa de socis a la cooperativa.

8.-     Modificació de la composició i elecció de membres del Consell Rector

9.-     Preguntes i comentaris.

 

És necessària l’aprovació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 8

Els socis podran participar a l’assemblea emprant mitjans telemàtics, sempre que aquests en garanteixin la seva identitat. Aquests mitjans podran ser els següents:

a) Remissió del vot i/o les intervencions per correu postal per carta signada pel soci, certificada amb avís de recepció, que haurà de rebre la Cooperativa almenys tres dies abans de la celebració de l’assemblea.

b) Remissió del vot i/o les intervencions per correu electrònic, que haurà de rebre la Cooperativa almenys tres dies abans de la celebració de l’assemblea. En aquets cas cal que el soci disposi de la signatura electrònica.

De les intervencions dels socis que tinguin lloc a través dels medis descrits als apartats anteriors se’n donarà lectura a l’assemblea general i es faran constar en acta per transcripció  literal o per annex, així com les respostes que la Mesa doni a aquestes intervencions.

 

Esperem la vostra assistència virtual!

 

A Barcelona, a 23 de setembre del 2020,

 

Rodérick Egal

President

Deixa un comentari